Tijdsduur

De belangrijkste succesfactoren: tijdsduur

De tijdsduur die nodig is om de gewenste voedselarme situatie te bereiken vanuit een voedselrijke uitgangssituatie hangt af van een aantal factoren. Daarbij gaat het onder andere om het niveau van de streefwaarde die nodig is voor het beoogde vegetatietype en de actuele nutriëntentoestand in de uitgangssituatie, die in beeld kan worden gebracht door grondonderzoek. Uit het verschil tussen de uitgangssituatie en de streefwaarde kan worden berekend hoeveel nutriënten uit de bodem moeten worden onttrokken door de vegetatie.

De biomassaproductie bepaalt hoeveel nutriënten jaarlijks door de vegetatie uit de bodem worden opgenomen. Bij uitmijnen is de biomassaproductie meestal hoger dan bij gewoon verschralen. Uit een praktijkproef in een beekdal op een Drentse zandgrond, bleek dat de fosfaatonttrekking bij uitmijnen een factor twee hoger was dan bij verschralen. Het effect daarvan op de benodigde tijdsduur om vanuit een voedselrijke uitgangssituatie te komen tot de benodigde fosfaattoestand voor de gewenste natuurontwikkeling is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Schematische weergave van de daling van de fosfaattoestand in de bodem door verschraling en uitmijning (R. Postma, NMI).

Verder lezen

Eventuele downloads.