Bodemleven

De belangrijkste succesfactoren: bodemleven

Een gezonde bodem staat of valt bij de aanwezigheid van de juiste bodembiologie. In het bodemleven valt onderscheid te maken tussen de micro-organismen en de macro-organismen. Micro-organismen zijn bacteriën en schimmels, die niet met het blote oog maar alleen met een microscoop zijn te zien. Verder vallen ook belangrijke organismen zoals aaltjes, protozoa en potwormen onder de micro-organismen. Macro-organismen zijn alle insecten, wormen en hogere dieren zoals mollen die in de bodem leven. Al dit bodemleven heeft een grote invloed op de structuur en samenstelling van de bodem, het verteren van organisch materiaal, het beschikbaar maken van nutriënten en de planten die op de bodem leven. Hierom is het succesvol managen van het bodemleven een belangrijke succesfactor in het omvormen van landbouwgrond naar natuur.

Bodembiodiversiteit

Relatie met organische stof

Nutriëntencycli  

Handelingsperspectief

Tot slot

Er is nog veel onbekend over de biologie van de bodem. Vaak wordt het als een zogenaamde black box gezien binnen de bodemkunde waar nog veel over te ontdekken is. Desondanks staat of valt verantwoord bodembeheer met de biologie. Er zijn verschillende mogelijkheden om de natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond te bevorderen door met bodembiologie aan de slag te gaan. Hiervoor is een regiospecifieke aanpak, uitgaande van landschap, bodem en hydrologie, de aangewezen weg.

Verder lezen

Eventuele downloads