Strategie

Vooronderzoek, afweging en strategie

Het bepalen of bodemvriendelijke natuurherstel op voormalige landbouwgrond een kans van slagen heeft, is vaak niet eenvoudig. De grote fosfaatvoorraad in de bovengrond, de voortdurende depositie van stikstof, de beperkte zaadbank en het ontbreken van bronpopulaties doelsoorten in de directe omgeving zijn vaak obstakels voor een voorspoedig herstel van de natuur. Daarom is het van groot belang een grondig vooronderzoek te doen. Op basis hiervan kan een afweging van inrichtings- en herstelmaatregelen plaatsvinden en een strategie bepaald worden hoe natuurdoelen behaald kunnen worden in relatie tot de ontwikkeling en herstel van de bodemeigenschappen. Het volgende afwegingsschema kan gebruikt worden:

Vooronderzoek

Het vooronderzoek  bestaat uit:

  1. Gebiedsgrenzen en natuurdoelen vaststellen
  2. Uitvoeren landschapsecologische systeemanalyse (LESA)

Gebiedsgrenzen

Natuurdoelen

Natura 2000

Provinciale natuurdoelen

Landschapsecologische systeemanalyse (LESA)

Strategie

Afweging maatregelen