Het humusprofiel

Het humusprofiel

Dat er een zeer nauwe relatie tussen de levende biomassa en het niet levende organische materiaal in de bodem bestaat ligt natuurlijk sterk voor de hand. De planten met bovengrondse delen en een wortelstelsel beïnvloedt en is afhankelijk van de organische stof en de organismen in de bodem. Het ligt buiten de scope van dit inleidende deel van de website om hier diep op in te gaan maar een mooie eerste stap om hier grip op te krijgen is het systeem van humusprofiel classificatie zoals ontwikkeld en gepubliceerd door Wageningen Environmental Research. In het onderdeel naslag van de landschapsleutel is de veldgids te downloaden. Klik hier voor uitgebreidere informatie.

Bij natuurontwikkeling is het in veel gevallen het humusprofiel dat het eerste moet ontgelden omdat hier vaak een belangrijke bron van ongewenste vegetatieontwikkeling ligt. Voordat met echter overgaat tot het verwijderen van het humusprofiel is het wel goed om te bepalen wat de aard en potentie van het humusprofiel is. Bij het verwijderen van het humusprofiel worden er niet alleen maar nutriënten en mineralen afgevoerd, er worden ook belangrijke organismen die onderdeel zijn van een complex ecosysteem verwijderd.

Bij het bestuderen van het humusprofiel wordt er onderscheid gemaakt in horizonten waar het organisch materiaal als strooisel of humus op het minerale materiaal ligt en horizonten waar het organisch materiaal als een wortelmat of humus vermengd is met het minerale materiaal, dit zijn respectievelijk ectorganische horizonten en endorganische horizonten. Humusprofielen die gekenmerkt worden door het voorkomen van ectorganische horizonten treffen we vooral aan in bossen en struwelen, de humusprofielen met endorganische horizonten zijn kenmerkend voor graslanden.